КЛУБ „ ДА ОПАЗИМ ПРИРОДАТА”-ръководител Мария Сеферова

ВИЗИТКАТА НА КЛУБ „ ДА ОПАЗИМ ПРИРОДАТА”

1. Цели:

Да се формира екологично съзнание и екологична култура у учениците. Да се представи екологичната култура като важна основа в образованието. Да се развият умения за събиране на информация. Да се разширят познанията на учениците върху основните раздели на екологията. Да се разширят знанията на учениците за природните ресурси, процесите и явленията водещи до замърсяването на околната среда.

Да се развият у учениците умения за овладяване и прилагане на знанията. Да се създаде възможност учениците да извършват дейности включващи, т.н. приложна екология. Да се даде възможност да се формират и осъществят идеи. Да се даде възможност да прогнозират пътищата за оцеляване. Да се подобрят уменията на учениците в използването на ИКТ технологии. Да се осмисли свободното време на учениците.

2.Очаквани резултати:

Ще се формира у учениците екологично съзнание и екологична култура. Ще се разширят познанията на учениците върху основите на екологията. Ще се развият уменията за събиране и анализиране на информация. Ще се създадат умения за овладяване и прилагане на знания. Ще се разширят познанията на учениците за природните ресурси, процесите и явленията водещи до замърсяване но околната среда.     Учениците ще имат възможност да се формират и осъществяват идеи. Учениците ще имат възможност да извършват дейности включващи, т.н. приложна екология. Учениците ще имат възможност да прогнозират пътища за оцеляване. Ще се осмислят свободното време на учениците

3. Снимков материал