На 16.10.2023 г. започнаха обученията на всички ученици от училището по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, модул „Тренинги“, реализиран от МОН, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж

На 16.10.2023 г. започнаха обученията на всички ученици от училището по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, модул „Тренинги“, реализиран от МОН, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Обученията са планирани да се релизират през месеците октомври и ноември. Дейностите са насочен към обучения и подготовка при бедствия и кризисни ситуации. Наши партньори са Районна служба Пожарна безопасност и защита на населението, гр, Бургас, представлявани от  господин Григор  Стойчев – нач.група ДПК и ПД към
02 РС ПБЗН, гр. Бургас и господин Борислав  Мицов – нач.
сектор ПГСД към РД ПБЗН, гр. Бургас и Община Бургас, представлявана от госпожа Галина Байчева- Началник Отдел „Управление при кризи и ОМП“. Предвидените дейности и практически занятия са пряко свързани както с превенция, така и преодоляване на негативните последици от преживени кризи и създаване на позитивна и сигурна среда в училищата, която е предпоставка за по-висока мотивация за учене и по-добри образователни резултати. В края на проекта, всички ученици ще получат подаръци, които могат да използват ежедневието или при евентуална необходимост.

 

 

 

 

 

Add your thoughts

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.