Посещение на местност „Борова гора“ като част от проекта „Променяме се с климата“

Проeктът се изпълнява с финансовата подкрепа в размер на 190 340 евро по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и съфинансирана от българската държава. Програмата цели да подобри статуса на околната среда в екосистемите и да намали ефекта от замърсяването и други дейности на човека, както и да допринесе за постигане на общите цели на ФМ на ЕИП 2014-2021 – намаляване на икономическите и социални различия в страните от ЕИП и засилване на двустранните взаимоотношения между страните донори – Исландия, Княжество Лихтенщайн, Кралство Норвегия и Република България. Повече информация на: http://www.xn--grants-2nf3ba.org/, www.eeagrants.bg.
Тази публикация е създадена в рамките на проект „Променяме се с климата”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени”, чрез ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от СУ „Константин Петканов“ гр. Бургас , и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържанието на публикацията отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм.
По случай Денят на Земята 22 април и като част от проект “Променяне се с климата“ ученици от Средно училище „Константин Петканов“ гр. Бургас, посетиха местноста “Борова гора“, на която им изнесохме лекция за видовете дървета и значението на горите за регулирането на валежите и чистотата на атмосферния въздух. В беседата засегнахме и темата за поголовната сеч на дървесина, която е бич за климата на Земята. Обърнахме внимание на нуждата от залесяване.

Add your thoughts

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.