Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи