Спедиция, транспортна и складова логистика – дуална форма на обучение

 • Професионално направление

 „Транспортни услуги”

 • Професия Спедитор-логистик”
 • Срок на обучение – 5 години
 • Трета степен на професионална квалификация
 • Свидетелство за правоспособност

„Водач на МПС категория „В“, кат. Ткт

Обучението по специалността дава знания и умения в един от икономическите сектори с най-динамично развитие и устойчив ръст – транспортните услуги. Логистиката е един от важните и перспективни области за професионална реализация. Световна тенденция е прогресивно увеличаване на работните места. Българският бизнес също се нуждае от добре подготвени кадри в това направление.

Професионална подготовка включва обучение по:

 • Разширено изучаване на английски език
 • Бизнес комуникации
 • Предприемачество
 • Икономика
 • Информационни системи в транспорта
 • Транспортно и търговско право
 • Финансово-икономически анализ и контрол
 • Логистика
 • Стокознание
 • Маркетинг
 • Обща теория на счетоводната отчетност
 • Спедиционна дейност
 • Транспортна и складова техника
 • Организация и управление на предприятието и спедицията

След приключване на обучението си и овладявайки учебния материал, ученикът придобива редица компетенции. Той ще:

 • Изпълнява дейности, свързани с планиране, договаряне, организиране, управление, контрол и отчитане на транспорта, консолидацията, складирането, обработката, пакетирането и дистрибуцията на стоки.
 • Предоставя също и спомагателни услуги – деклариране и застраховка на стоки, събиране и осигуряване на плащания и др.
 • Планира, управлява и контролира цялата верига на стоковите доставки на своята организация или на клиента – товародател.

Професионална реализация

Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Спедиция, транспорт и складова логистика“ получават възможност за професионална реализация в български и международни организации от сферата на транспорта като:

 • Спедитор
 • Брокер, спедиторски услуги
 • Специалист спедиторска дейност
 • Организатор карго внос/износ
 • Организатор склад под митнически контрол
 • Митнически брокер
 • Спедиционен посредник и др.