Непедагогически персонал

Административен отдел

Калинка Кацарова – главен счетоводител

Станка Маркина – завеждащ административна служба

Недялка Йовчева – домакин / деловодител

Златка Стоянова – технически секретар

 

Библиотекар-архивист – Недко Недев

Медицински фелдшер – Донка Плачкова

Длъжностно лице по защита на личните данни в училището  – инж. Милена Атанасова