„Променяме се с климата“ – проведена регионална среща

Днес 23.03.2022 г. в СУ „Костантин Петканов“ се проведе Регионална въвеждаща среща по проект „Променяме се с климата“.

  1. Участници в срещата:

В срещата участваха 38 участници, от които:

–       7 представители на институции – РИОСВ, Община Бургас, Регионално управление на образованието – Бургас, Областна администрация, Басейнова дирекция „Черноморки район“, ПП „Странджа“;

–       3 експерта от различни организации и институции, работещи по теми и проблеми, свързани с климатичните промени;

–       13 ученици от 6. до 8. клас;

–       8 учители.

2. Процес на провеждане на срещата.

Срещата беше открита със специален музикален поздрав от вокална група към СУ „Констанин Петканов“, като след това учениците бяха участници в срещата.

Последователно се представиха всички участници в срещата.

Г-жа Даринка Иванова – директор на СУ „Константин Петканов“ представи училището и връзката на обучението в училището с климатичните промени.

Г-жа Мариана Банчева представи проекта „Променяме се с климата“.

Представителите на институциите и организациите в кратки изказвания изразиха своята подкрепа за проекта и важността на темата. Всички те потвърдиха готовността да допринясят за реализацията на проектните дейности в рамките на правомощията на институциите и организациите, които представляват.

Г-н Климент Минджов – водещ експерт по проекта – представи основните елементи от онлайн информационния образователен портал и структурата и съдържанието на основните тематични области. Той демонстрира с приемери, игри и видеоклипове как ще изглеждат съдържанията на отделните части на портала.

Г-н Николай Петков  представи основни послания от водещи международни и национални документи, свързани с климата, както и различни образователни игри и материали, създавани по проекти на екологично сдружение „За Земята“ и други.

Г-жа Мариана Бошнакова представи възможностите за въвеждане на образованите, свързано с климатичните промени в училище чрез регламентите на Държавният образователен стандарт за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование, който определя: същността и целите; начините и формите за осъществяване; рамковите изисквания за резултатите от обучението и интердисциплинарния и взаимосвързан характер на темите и проблемите, със специален фокус върху темите, свързани с климата.

Във втората част на срещата всички участници бяха разделени на 3 групи. Всяка група беше свързана с едно от ключовите направления:

–       Климатични промени и околна среда:

–       Климатични промени и сектори от икономиката и градската среда;

–       Климатични промени и човешкото здраве.

Във всяка от групите имаше ученици, експерти по климата, представители на институциите, представители на екипа на проекта.

След обсъждане на проблемитете в рамките на групата, всяка група представи своите виждания и идеи. Те бяха дискутирани и допълвани от всички участници.

Общи констатации, свързани с промени в местния климат:

Ø   През последните 10 години се наблюдава засушаване през лятото и големи температурни амплитуди.

Ø   Чести стават наводненията през зимата.

Ø   Преминава се към субтропичен климат.

Ø   Задълбочава се процесът на опустиняване и засоляване на почвите.

Ø   Екстремни природни явления: наводнения, особено през зимните месеци, водещи до бедствия.

Резултати от обсъжданията в рамките на малките групи

  1. Климатични промени и човешкото здраве.

Влияние върху:

Ø   Човешко здраве и Градска среда

–           Автомобилният трафик влощава качеството на атмосферния въздух и води до заболявания

–           Лукойл, топлофикация, Трансвагон, Кроношпан  и др. допринасят за влошаване на околната среда

–           Използват се печки на твърдо гориво, допринасящи за влошено качество на въздуха;

–           Намаляват зелените площи с цел застрояване на терените (води до повишена запрашеност и по-високи температури в градската среда;

–           Химическото тртиране на на земеделската продукция е заплаха за човешкото здраве.

  1. Климатични промени и сектори от икономиката и градската среда.

Влияние върху:

Ø   Енергетика

–           има място за ВЕИ (слънце, вятър);

–           ВЕИ-тата влизат в конфликт с обработваемите земи, както и пораждат проблеми, свързани с миграцията на птиците;

–           необходимост от по-добра изолация на сградите;

–           липсва подходяща информация, насърчаваща санирането.

Ø    Транспорт

–           Всяко семейство е с по 2 коли;

–           Необходимост от промотиране на „споделен транспорт“, ел.мотори, скутери, велосипеди;

–           Наводненията рушат пътната инфраструктура;

–           Полагането на асфалт не е съобразено с променящия се климат (по-високи температури).

Ø   Селско стопанство

–           Развитто е животновъдството, пчеларството, риболова, растениевъдство;

–           Поява на нови култури типични за субтропиците (киви, лимони, смокини, портокали).

Ø   Промишленост

Ø   Туризъм

–           Замърсяването отблъсква туристите, както и повсеместния цъфтеж на водораслите, заради по-топлото време, като това продължава и по-дълго време;

–           Летният сезон се удължава и в известна степен това е положително явление.

Ø   Отпадъци

–           Отпадъците от танкерите замърсяват морската вода и плажовете, както и редица животински и растителни видове;

–           Редица нерегламентирани сметища;

–           Липса на ПСОВ в малките населени места;

–           Неглижиране на разделното събиране.

  • Други – 5G облъчване (буди беспокойство – без връзка с климатичните промени)

 

  1. Климатични промени и околна среда

Влияниев върху:

Ø   Биоразнообразие

–           Климатичните промени предизвикват промени в поведението на птиците;

–           Ареалът на различни растения, птици и празити се измества и/или разширява; настъпление на тигровия комар;

–           Появяват се средиземноморски видове (нетипични доскоро);

–           Наблюдават се проблеми с популацията на пчели; голяма част от енергията на пчелите отива за охлаждане на кошерите, а при по-висока температура се развиват болести;

–           Бракониерство – убиват се ценни видове.

Ø   Води

–           С промяната на климата започва все по-често да се въвежда режим на водата в населените места, което принуждава част от населението да търси местни източници на вода;

–           Има тенеденция към промяна на качеството на питейната вода в положителна посока;

–           Липсата на пречиствателни станции за отпадни води е сериозен проблем;

–           Неподдържане на речните корита.

Ø   Гори

–           Съхнене на иглолистните видове;

–           Поради много сух период през лятото са застрашени буковите и смесените гори;

–           Поради климатичните промени странджанската зеленика е застрашена;

–           Липса на залесяване;

–           Сеч на горите (често безконтролна).

Add your thoughts

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.