Профил на купувача

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА ЗА ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВЯНЕ НА ЗАКУСКИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ

Публична покана001

Решение за открита процедура002

Изисквания и указания за процедурата003

Спецификация №1-004

Приложения- документи005

ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА И РЕШЕНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Протокол на комисията002

Решение на възложитела003