Ученически съвет

Ученическият съвет  към СУ „Константин Петканов“, гр. Бургас е организация, създадена от учениците, която да се грижи за интересите им. Общите им усилия и координирани действия помагат на всеки от тях при осъществяване на проекти, не само в обществен, но и в личен план.

Ученическият съвет има следните цели:

  • Да мотивира и обединява връстниците си за определени каузи.
  • Да дава гласност на проблемите на учениците.
  • Да защитава правата и интересите на учениците.
  • Оптимизиране комуникацията с различни институции и организации.
  • Да стимулира ангажираността на учениците за включването им в общоучилищния живот.
  • Да съдейства за изграждането на активна позиция към явления и процеси в училищната общност.
  • Да участва активно в дейности, насочени към личностното развитие на учениците и поемане на отговорност.

В ученическия съвет участват представители  на 32 паралелки на училището. Председател е Лейла Хюсейн Селим от 10 Б клас, заместник-председател е Сияна Тодорова Митрева от 7 А клас, секретар е Дара Димитрова Миткова от 9 Б клас и заместник-секретар е Мария Антоанета Живкова Чомакова от 9 А клас.
Ученическият съвет организира събития, които да развиват социалните, хуманитарните и всички заложби, които учениците притежават. Всички ученици имат пряка ангажираност за участие в дейности на училището и получават подкрепата на ръководството и педагогическата колегия.