Променяме се с климата

„Работим заедно за по-зелена, по-конкурентна и по-приобщаваща Европа“ е девизът на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП 2014-2021).

Ние също вяраме, че големите промени се случват, когато работим заедно, затова участваме и ще допринесем с нашата експертиза за успешното реализиране на партньорския проект „Променяме се с климата“.

Проeктът се изпълнява с финансовата подкрепа в размер на 190 340 евро по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и съфинансирана от българската държава. Програмата цели да подобри статуса на околната среда в екосистемите и да намали ефекта от замърсяването и други дейности на човека, както и да допринесе за постигане на общите цели на ФМ на ЕИП 2014-2021 – намаляване на икономическите и социални различия в страните от ЕИП и засилване на двустранните взаимоотношения между страните донори – Исландия, Княжество Лихтенщайн, Кралство Норвегия и Република България. Повече информация на: www.ееаgrants.org, www.eeagrants.bg.

Главната цел на проекта „Променяме се с климата“ е да бъде организирана мащабна кампания за повишаване на осведомеността и компетенциите на българската общественост по отношение на влиянието на климатичните промени върху човешкото здраве, околната среда и социалния и икономически живот на съвременното общество, както и за мерките по смегчаване, адаптация и устойчивост спрямо промените в климата, които могат да се предприемат.

Старт на проекта: 21 октомври 2021 г.

Продължителност: 20 месеца

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

 • Установяване на партньорство между училища и организации с нестопанска цел от България и Норвегия;
 • Обмен на добри практики между партньорите;
 • Разработване на онлайн информационно-образователен портал;
 • Повишаване на компетентностите на учителите по темата за промените в климата чрез провеждане на обучения;
 • Организиране на регионални кампании и ученически проекти в Белица, Берковица, Бургас, Веселиново, Разград, Свищов и София, визиращи климатичните промени;
 • Запознаване на обществеността от целевите райони с постигнатите от кампанията резултати, както и отправяне на предложения до местната власт за конкретни мерки по адаптация към промените в климата;
 • Осигуряване на прозрачност посредством активен обмен на информация с медиите и използване на социалните мрежи;
 • Ефективно управление на проекта.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

 • Разработване на онлайн информационно-образователен портал с базисна информация, образователни модули, интерактивни игри, видеа, споделени добри практики;
 • Разработване на 3 обучителни програми за учители, включени в ИРОПК на МОН;
 • Провеждане на обучение на 120 учители от целевите райони;
 • Организиране на 7 регионални кампании и 21 ученически проекта в седемте целеви района;
 • Организиране на 7 регионални въвеждащи срещи, 7 регионални информационни срещи, 7 регионални конференции и 1 национална конференция;
 • Обмен на информация и добри практики между българските партньори и норвежката организация;
 • Активно информиране на обществеността за хода и резултатите от проекта посредством провеждането на 8 пресконференции, активното използване на социалните мрежи и функционирането на уебсайт на проекта.

 

 

УЧАСТНИЦИ В ПРОЕКТА

„Променяме се с климата“ е партньорски проект с участието на 10 организации – 7 училища от цялата страна, 2 български и 1 норвежка нестопански организации. Бенефициент на проекта и водеща организация е Средно училище „Цветан Радославов“, град Свищов. Изборът на училища от различни части на страната е мотивиран от желанието, заедно с представителите на училищата, на местните общности и институции, да идентифицираме най-значимите за тях проблеми, свързани с климатичните промени.

Климатичните промени предизвикват глобални и локални последици, които имат различни измерения – човешки, политически, икономически, екологични. Повечето от проблемите и решенията за справяне с климатичните промени имат наднационален характер и изискват и наднационални решения, но са свързани и с реални поведения на хората или общностите по места.

Затова ние – ангажираните с образованието възрастни, сме длъжни да говорим открито с учениците и да им даваме инструменти, чрез които да осмислят настоящето и да могат да взимат решения в свят с нарастващи степени на нееднозначност. По този начин се надяваме да достигнем до младите хора и да им помогнем да намерят отговори на големите въпроси, които ги вълнуват – за себе си, за отношенията с другите и света, за значимостта и влиянието на климатичните промени, как да се адаптираме, какво знаем и какво предстои да научим в ролята на бъдещи изследователи и откриватели.


Тази публикация е създадена в рамките на проект „Променяме се с климата”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени”, чрез ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от СУ „Константин Петканов“, гр. Бургас и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържанието на публикацията отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм.

Add your thoughts

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.