Регионална въвеждаща среща по проект „Променяме се с климата“ – Бургас, 23 март 2022

Заповядайте на първата Регионална въвеждаща среща по образователния проект „Променяме се с климата“ в град Бургас

 

Образователни и екологични експерти ще говорят за регионалните климатични и екологични предизвикателства. Домакин на срещата ще бъде СУ „Константин Петканов“, град Бургас.

 

Организационни детайли

Дата: 23 март 2022 г., от 13:30 до 18:00 ч.

Регистрация: 13:00 до 13:30 ч.

Място на провеждане: СУ „Константин Петканов“, гр. Бургас, к-с Меден рудник, до бл. 448

 

Информация за събитието

Представители на местната власт, местни бизнеси, образователни институции, граждански организации, медии, граждани и общественици са добре дошли за дискусии, свързани с въздействията на климатичните промени върху човешкото здраве, градската и околната среда, икономически дейности.

Част от основните дейности по проекта са регионалните срещи, в които са поканени да се включат широк кръг от специалисти – представители на местната администрация, на образованието, местен бизнес, организации на местно ниво, работещи в сферата на околната среда, транспортната инфраструктура, селско стопанство, градоустройството и други.

Целта на срещата е запознаване с местните проблеми, свързани с измененията на климата и очертаване на местните предизвикателства. Добре дошли са предложения от страна на участниците за надграждане на проектни дейности, включително бъдещите регионални кампании и училищни проекти.

На срещата ще бъдат представени основните дейности по проекта, както и възможностите за включване на различните заинтересовани страни. Младежките дейности – кампания и проекти, които ще се осъществят през следващата учебна година, ще бъдат планирани до лятото. Предстои създаването на образователен портал и серия от образователни ресурси, както и провеждане на обучения за 120 учители по разработените за целите на проекта обучения, одобрени от МОН.

Следват поредица от регионални срещи в търсене на местните екологични предизвикателства и бъдещи решения, които ще се проведат в периода март-април 2022 г. в градовете на училищата партньори по проекта.

 

Обща информация за проекта

Проект „Променяме се с климата“, с номер BGENVIRONMENT-4.002-0010-С01 и общ бюджет от 385 465 лв., се изпълнява по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и съфинансирана от българската държава. Бенефициент на проекта и водеща организация е Средно училище „Цветан Радославов“, град Свищов. Партньори по проекта са: ПГСС „БУЗЕМА“ – София, 1 ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – Берковица, СУ „Константин Петканов“ – Бургас, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Веселиново, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Белица, НУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Банско, Сдружение „Институт за прогресивно образование“, Екологично сдружение „За Земята“, „Приятели на Земята“, Норвегия.

Главната цел на проекта „Променяме се с климата“ е да бъде организирана мащабна кампания за повишаване на осведомеността и компетенциите на българската общественост по отношение на влиянието на климатичните промени върху човешкото здраве, околната среда и социалния и икономически живот на съвременното общество, както и конкретните мерки по смекчаване, адаптация и устойчивост спрямо промените в климата, които трябва да се предприемат.

Проектът „Променяме се с климата“ е финансиран по „Малка грантова схема климат“, процедура BGENVIRONMENT-4.002. Целта е да бъдат финансирани проекти за разработване на образователни програми и кампании, както и повишаване на осведомеността по въпросите на изменението на климата чрез информационни кампании сред широката общественост. Процедурата цели да повиши броя на обучените относно климатичните промени, смекчаване на въздействието и адаптация и да повиши броя на образователните институции (училища или детски градини), извършващи дейности за повишаване на осведомеността, образованието за климатичните промени и адаптацията. Повече информация на: www.ееаgrants.org, www.eeagrants.bg.

 

Работим заедно за по-зеленапо-конкурентна и по-приобщаваща Европа.

 

Това съдържание е създадено в рамките на проект „Променяме се с климата”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени”, чрез ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от СУ „Константин Петканов“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържанието на публикацията отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм.

 

Очакваме Ви на срещата, защото вярваме, че истинските промени могат да се случат, когато работим заедно!

Add your thoughts

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.