Дейности по проект „Променяме се с климата“

Проeктът се изпълнява с финансовата подкрепа в размер на 190 340 евро по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и съфинансирана от българската държава. Програмата цели да подобри статуса на околната среда в екосистемите и да намали ефекта от замърсяването и други дейности на човека, както и да допринесе за постигане на общите цели на ФМ на ЕИП 2014-2021 – намаляване на икономическите и социални различия в страните от ЕИП и засилване на двустранните взаимоотношения между страните донори – Исландия, Княжество Лихтенщайн, Кралство Норвегия и Република България. Повече информация на:
Тази публикация е създадена в рамките на проект „Променяме се с климата”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени”, чрез ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от СУ „Константин
Петканов“ гр. Бургас , и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържанието на публикацията отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм.
Ученици от Средно училище „Константин Петканов“ гр. Бургас, като част от проект “Променяне се с климата“ посетиха природозащитен център “Пода“, където изслушаха лекция за влиянието на климата върху поведението на водоплаващите птици. В този район минава западният миграционен поток „Вия
Понтика“. Поради затоплянето и промяната в климата на района пристигат и се заселват трайно цели популации розово фламинго, което е характерно за субтропичния климатичен пояс. Домакините любезно ни предоставиха далекогледи и бинокли за наблюдение.

Add your thoughts

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.