Регионална информационна среща по проект “Променяме се с климата”

Каним ви на регионална информационна среща по образователния проект “Променяме
се с климата”, която ще се проведе в Регионална библиотека „Пейо Яворов“, гр.
Бургас, зала „Акад. Константин Петканов“ на 24.11.2022 г. от 8:30 часа.
Домакин на срещата е Средно училище „ Константин Петканов“. Партньори по
проекта са: СУ “Цветан Радославов“- Свищов, сдружение „Институт за прогресивно
образование“, екологично сдружение „За Земята“, норвежката организация „Приятели
на Земята“, ОУ „Н. Вапцаров“- Берковица, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Веселиново,
СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Белица, НУ„Св. Паисий Хилендарски“ – Банско, СУ
„Константин Петканов“- Бургас, ПГСС „БУЗЕМА“ – София.
Програмата на събитието е интересна и разнообразна. Присъстващите ще имат
възможността да научат за специално изготвения онлайн образователен портал,
включващ широк набор от информационни и образователни материали, свързани с
промените в климата и възможните мерки за справяне с тях. Учителите ще се запознаят
още и с разработените програми за квалификация, посветени на различните измерения
на климатичните промени. Програмите са насочени към подпомагане на учителите да
прилагат по смислен и вдъхновяващ начин държавния образователен стандарт за
гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование.
Събитието има за цел и да информира местната общност за предстоящите регионални
кампании за повишаване на осведомеността, иницииране на мерки и дейности,
свързани с адаптиране към климатичните промени на местно ниво.
Представители на местната власт, бизнеси, образователни институции, граждански
организации, медии, граждани и общественици, са добре дошли за дискусии, свързани
с въздействията на климатичните промени върху икономическите сектори, човешкото
здраве, градската и околната среда.
Подобни регионални информационни срещи, в търсене на значими теми за местните
кампании в отговор на екологичните предизвикателства и бъдещите решения, ще се
проведат и в други градове из страната. Повече информация за предстоящите
регионални срещи ще намерите на сайта на проект „Променяме се с климата“
https://changingwithclimate-bg.org/novini/

Проект „Променяме се с климата“, с номер BGENVIRONMENT-4.002-0010-С01 и общ бюджет
от 385 465 лв., се изпълнява по Програма „Опазване на околната среда и климатични
промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство (ФМ на ЕИП) и съфинансирана от българската държава. Бенефициент на
проекта и водеща организация е Средно училище „Цветан Радославов“, град Свищов.
Главната цел на проекта „Променяме се с климата“ е да бъде организирана мащабна
кампания за повишаване на осведомеността и компетенциите на българската
общественост по отношение на влиянието на климатичните промени върху човешкото
здраве, околната среда и социалния и икономически живот на съвременното общество, както
и конкретните мерки по смекчаване, адаптация и устойчивост спрямо промените в климата,
които трябва да се предприемат. www.eeagrants.bg.

Проектът „Променяме се с климата“ е финансиран по „Малка грантова схема климат“,
процедура BGENVIRONMENT-4.002.
Целта е да бъдат финансирани проекти за разработване на образователни програми и
кампании, както и повишаване на осведомеността по въпросите на изменението на климата
чрез информационни кампании сред широката общественост. Процедурата цели да повиши
броя на обучените относно климатичните промени, смекчаване на въздействието и
адаптация и да повиши броя на образователните институции (училища или детски градини),
извършващи дейности за повишаване на осведомеността/образованието за климатичните
промени и адаптацията.

Лице за контакт:
Мариана Банчева – Ръководител проект, член на “Институт за прогресивно образование”
тел. 0879533367, mariana.bancheva@progresivno.org

Очакваме ви!

 

#РаботимЗаедноЗаЗеленаЕвропа

#climatechange

#changingwithclimate

Add your thoughts

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.